Sinds 2017 heeft PowerBI een strategische plek in de architectuur van Summar.io. Dat roept natuurlijk de nodige vragen op. Zoals: Waarom is PowerBI van strategisch belang voor Summar.io en wat betekent dit voor Gepersonaliseerd Onderwijs en voor de docenten en leerlingen die werken met Summar.io?

Wat is PowerBI?

Uit Wikipedia: PowerBI is een tool voor het visualiseren van data, ontwikkeld en uitgegeven door Microsoft. Het doel is om business intelligence beschikbaar te maken voor de eindgebruiker (lees: docent en leerling). Met Microsoft PowerBI worden verschillende soorten data gecombineerd en de managementinformatie in een visueel dashboard weergegeven.

Verderop in dit blog wordt PowerBI nader toegelicht.

Waarom versterken PowerBI en Summar.io elkaar?

Het webbased leerplatform Summar.io maakt Gepersonaliseerd Onderwijs mogelijk. Leerlingen krijgen leermateriaal en leerroutes aangeboden die passend zijn bij hun persoonlijke situatie. Dat is technisch al een behoorlijke klus, maar onderwijskundig minstens zo uitdagend. In deze blog zijn twee onderwijskundige veranderingen relevant: De docent als coach en de zelfregulerende leerling.

De docent als coach zorgt ervoor dat elke leerling voldoende wordt uitgedaagd, op de juiste leerroute zit en relevante leerdoelen behaalt. Monitoren wordt belangrijker: waar staat de leerling nu, met welke inspanning is dat bereikt, hoe doet de leerling het in relatie tot zijn peers? Op basis van management-informatie bepaalt de docent of en zo ja, welke interventie gewenst is. Hieronder een voorbeeld van hoe leerlingen presteren op bepaalde leerdoelen.

De zelfregulerende leerling is conditio sine qua non bij Gepersonaliseerd Onderwijs. Het is immers onmogelijk voor de VO-docent om 150 – 200 leerlingen (6 tot 7 klassen) een persoonlijke leerroute aan te bieden. (Nb: vandaar dat klassikale instructies en routes nog dominant zijn). De leerling moet dus “empowered” worden om zelf keuzes te maken op welke wijze het leerproces verloopt. Kort door de bocht: de docent bepaalt “wat” (i.c. de leerdoelen) er op het programma staat, de leerling bepaalt “hoe” (leerroute, leermateriaal, instructie e.d.) de leerdoelen behaald worden. Dit vereist de ontwikkeling van vaardigheden van de leerling. Zie hiervoor bijvoorbeeld het boekje Zelfregulerend Leren van Pieternel Dijkstra. En daarnaast heeft de leerling management-informatie (zie voorbeeld hierna) nodig over de voortgang van zijn/haar leerproces: welke leerdoelen heb ik reeds behaald, welke staan nog open, welk leermateriaal hoort daarbij, bij welke mede-leerlingen kan ik een hulpvraag uitzetten, welke instructie-les kan ik inboeken bij een docent, etc. N.b: Gunstige bijwerking: zelf keuzes kunnen maken motiveert mensen, dus ook leerlingen (in het VO-onderwijs).

Conclusie: goede managementinformatie is essentieel om deze onderwijskundige veranderingen te laten slagen.

Een plus een is drie:

Summar.io is een belangrijke bron van de managementinformatie van het leerproces. Summar.io legt vast welke activiteiten er in het leerproces hebben plaatsgevonden, welke er op de planning staan en met welk resultaat oefeningen en toetsen zijn uitgevoerd. Doordat de leerling een activiteit uitvoert komt de informatie beschikbaar. Vergelijk dit even met de huidige discussie over de vijf-minuten registratie in de zorgsector. Daar verricht een zorgprofessional een handeling gevolgd door het vastleggen van de handeling in een administratiesysteem. Papierwerk, foutgevoelig, frustrerend.

In Power-BI wordt de unieke broninformatie uit Summar.io inzichtelijk gemaakt en gedistribueerd naar docenten en leerlingen (en hun ouders). Nieuwe informatiebehoeften (eigen aan managementinformatie) kunnen snel worden gerealiseerd. Docenten die achterliggende patronen voor hun school/vak/klas in het leerproces willen ontdekken kunnen zelf aanvullende dashboards ontwikkelen.

Tot slot nog enige toelichting op PowerBI:

  • Power-BI is onderdeel van office-suite van Microsoft zie: https://powerbi.microsoft.com/nl-nl/ Microsoft investeert volop in dit product. Aantal gebruikers van en dienstverleners rond Power-BI groeien snel. Power-BI is keus voor de toekomst.
  • Microsoft is een belangrijke speler in de onderwijssector in Nederland. Veel onderwijsinstelling maken gebruik van Office-suite. In dat geval krijgen zij gratis beschikking over Power-BI.
  • Maatwerk per school / sector / leraar / klas is goed te doen in Power-BI. Docenten die nu goed met Excel weten om te gaan zullen zich makkelijk Power-Bi eigen weten te maken.
  • Distributie is sterk punt van Power-BI. Eenmaal ingeregeld komen de dashboards op het juiste moment bij de juiste persoon terecht.
  • Power-BI kan makkelijk met verschillende (soorten) data-bronnen werken. Dat is relevant voor de onderwijssector. Bijvoorbeeld: De aanwezigheidsregistratie bevat data die van invloed zijn bij de beoordeling van het leerproces van (groepen van) leerlingen. Dan is het goed te doen om deze data op te nemen in de Power-BI data-base van de school en deze te koppelen met de data-sets uit Summar.io. Idem voor informatie uit leerprocessen die off-line plaatsvinden.
  • Voor bepaalde Excel-toepassingen is het lonend om deze om te zetten naar Power-BI. Power-BI is minder foutgevoelig en onderhoud en distributie kost minder tijd.

Meer weten?

  • Maak een afspraak voor een verdiepingssessie. Wij komen graag naar uw school.
  • Of bezoek onze stand op de NOT van 22 tot en met 26 januari 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>